Prací soda - uhličitan sodný 1kg

 
 

Změkčuje vodu a zvyšuje čistící účinky pracího mýdla.

Dostupnost Skladem
55 Kč    
Kategorie Eko praní
 

Prací soda se používá jako změkčovadlo vody při praní nebo čištění domácnosti. Ekologicky odstraňuje nečistoty a pachy z prádla, kuchyně či koupelny. Vhodná na výrobu pracího slizu nebo na praní společně se strouhaným mýdlem.

Použití: Pro zvýšení účinnosti praní přidejte 4-6 lžic (podle tvrdosti vody) do bubnu pračky společně s pracím mýdlem.

Název: Uhličitan sodný (lehká prací soda)

CAS: 497-19-8, ES: 207-838-8

Obsahuje min. 99% uhličitanu sodného

Varování: H319 - způsobuje vážné podráždění očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovejte mimo dosah dětí. P260 - Nevdechujte prach/dým/mlhu/páry/aerosoly. P305+351+338 Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. pokračujte ve vyplachování. P313 - Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstaňte obsah/obal uložením do separovaného odpadu.

GHS07-Výstražné-symboly-nebezpečnosti-CLP

Hmotnost 1 kg